Border Collie Club Nederland

Agenda & informatie Border Collie Club Nederland (BCCN)

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 april 2024

Notulen

Algemene Ledenvergadering 07 december 2023

231207 Verslag ALV
2022 Jaarrekening

Algemene Ledenvergadering 11 mei 2023

230511 Verslag ALV
2021 Jaarrekening
2020 Jaarrekening
2019 Jaarrekening
190404 Verslag ALV

Algemene Ledenvergadering, 04 april 2019

Documenten

Algemene Ledenvergadering, 7 september 2018

Documenten

A.L.V. 22 juni 2017

Donderdag 22 juni 2017was er een A.L.V. van de Border Collie Club Nederland:

In onderstaande documenten zijn de agenda, en de financiële stukken van het jaar 2016 te vinden.

A.L.V. 22 juni 2017

Donderdag 22 juni was er een A.L.V. van de Border Collie Club Nederland:

In onderstaande documenten zijn de agenda, en de financiële stukken van het jaar 2016 te vinden.

Wijziging statuten

In de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2015 is besloten om het bestuur de opdracht te geven om een statutenwijziging uit te werken. De aanzet hiervoor was ook al gegeven in de Algemene Ledenvergadering in 2014.

In het kort houden de tot nu toe uitgewerkte wijzigingen in dat de BCCN een Algemeen bestuur krijgt en zal worden onderverdeeld in secties. Een sectie is een soort commissie. In de statuten staat een sectie omschreven als een door de vereniging te ontplooien onderscheiden activiteit of discipline.

Een sectiebestuur bestaat uit ten minste 3 personen. Het maximaal aantal bestuursleden kan de sectie zelf bepalen. Leden van het sectiebestuur worden benoemd door de Sectievergadering. In de statuten staat verder beschreven hoe het bestuur van de sectie wordt benoemd. Eigenlijk komt het erop neer dat er een soort sub-vereniging is met een sectievoorzitter.

Het algemeen bestuur is het bestuur van de BCCN zoals we die nu ook kennen. De samenstelling is iets anders. Iedere voorzitter van een sectie maakt automatisch onderdeel uit van het Algemeen bestuur.

Dit komt er dus op neer dat het Algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en de voorzitters van de secties.

De ALV heet in de nieuwe statuten Algemene vergadering of Ledenraad. De samenstelling van die ledenraad is alleen anders. Het is geen ALV met alle leden. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de secties en de algemeen bestuursleden die niet tot een sectie behoren. De secties vaardigen drie personen af naar de ledenraad. De voorzitter en twee andere gekozen sectieleden. Deze ledenraad komt net als een ALV elk jaar bij elkaar. De ledenraad kan ook bijeengeroepen worden door twee sectiebesturen.

Uiteraard omvatten de statutenwijzigingen meer gevolgen. Dit is slechts een korte weergave van het voorstel. Dit voorstel is door het voormalige bestuur in samenwerking met een advocaat en notaris uitgewerkt.

Als nieuw bestuur maken wij een aantal kanttekeningen bij de nieuwe opzet. – De nieuwe structuur vraagt meer inzet van de leden. Er zijn meer bestuursfuncties te vervullen. – Er is op dit moment sprake van een hoog democratisch gehalte binnen de vereniging. Wanneer iemand een ALV wil organiseren, terwijl het bestuur dat niet wil, dan is dat mogelijk. Onder de nieuwe structuur kan niet zomaar elk lid dit doen. Dit moet gebeuren vanuit twee secties. Dit heeft gevolgen voor de rechten van de leden. – Het draagvlak van deze wijziging is niet bekend. Er zijn besluiten gevallen in een aantal Algemene ledenvergaderingen maar daarbij was de opkomst minimaal.

Met name het laatste punt, het draagvlak, is van belang bij het doorvoeren van een dergelijke wijziging die grote consequenties heeft voor de rechten van leden. Daarnaast is de praktische uitvoerbaarheid nog niet verder uitgewerkt. Zo moet er ook nagedacht worden over de positie van de CFH, de regio’s en de communicatie kant van de vereniging, namelijk het clubblad en de website.

Bij de aanstaande ALV zullen wij dan ook komen met een voorstel om eerst te onderzoeken welk probleem opgelost moet worden en of de statutenwijziging daaraan een bijdrage levert. Met daarbij ook een goed onderzoek naar het draagvlak en de praktische uitvoerbaarheid.

Wij realiseren ons dat het voorstel de vereniging inmiddels al enige duizenden euro’s heeft gekost aan uren uitbesteed aan de advocaat en de notaris. Om te voorkomen dat deze kosten hoger oplopen, is met hen afgesproken dat zij geen tijd meer aan het project besteden totdat in de komende ALV besloten wordt welke koers gevaren moet worden met de statutenwijziging.

Verder willen wij benadrukken dat wij met dit voorstel het voormalige bestuur niet willen bekritiseren op dit punt. Zij zijn tenslotte met steun van de ALV deze weg ingeslagen. Wij hebben echter besloten om even pas op de plaats te maken om ook de praktische kant en het draagvlak beter te belichten.

Wijziging reglementen

Een ander punt is het wijzigen van de reglementen. Tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergadering op 21 september 2015 is aangegeven dat met name de reglementen ten aanzien van het sanctiebeleid aanpassing behoeven.

Aan de werkgroep, gevormd tijdens de handlersbijeenkomst, is gevraagd om mee te denken over een aanpassing van het sanctiebeleid. Dit met name omdat er bij de uitleg van de reglementen en de toepassing van sancties bij schapendrijfwedstrijden problemen zijn ontstaan.

Begin 2016 zal er een handlersvergadering worden georganiseerd waarbij ook het bestuur vertegenwoordigd is om het sanctiebeleid te bespreken en vorm te geven. Ook zullen wij andere commissies van de vereniging benaderen om na te denken over het sanctiebeleid.

Wij verwachten bij de volgende Algemene ledenvergadering te kunnen komen met een voorstel ten aanzien van de hierboven genoemde zaken.

Verslagen

,

Betaalinformatie

t.n.v. BCCN
Aerdenhout
IBAN: NL95 INGB 0009 2360 08
BIC: INGBNL2A