Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Lidmaatschap

Lidmaatschap Border Collie Club Nederland

Kosten lidmaatschap

 • € 32,50 volledig lidmaatschap vanaf 18 jaar.
 • € 12,- voor jeugdleden tot 18 jaar.
 • € 16,50 voor gezinsleden (*)
 • € 8,25 voor jeugdgezinsleden tot 18 jaar (*)

(*) Per gezin ontvangt u één Border Collie Nieuws, het clubblad per editie. het clubblad per editie. De lidmaatschap vorm gezinslid en jeugdgezinslid is slechts mogelijk als u huisgenoot bent van een lid van de BCCN zolang deze lid blijft. Het Border Collie Nieuws verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Als u zich aanmeldt als lid, worden uw naam en woonplaats gepubliceerd in het eerstvolgende Border Collie Nieuws. Als het bestuur binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaren tegen uw lidmaatschap ontvangt bent u aangenomen als lid.

U kunt zich aanmelden via het online formulier,
of via het document:Aanvraagformulier die u verstuurd naar: Ledenadministratie BCCN.

Mocht u nog vragen hebben; stuur dan een mailtje naar de Ledenadministratie BCCN.

Contributie BCCN overschrijven

Rekeningnummer: NL47INGB0009234641
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Border Collie Club Nederland
o.v.v. jaar en lidmaatschapsnummer

Uit de statuten van de BCCN

ARTIKEL 12 Aanvang van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
 2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

ARTIKEL 13 Einde van het lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

ARTIKEL 14 Opzegging door het lid

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.

De volledige statuten kunt u hier lezen: Statuten.