Coronavirus

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus maken het noodzakelijk om alle activiteiten van BCCN tot nader order op te schorten.
Bij vragen kunt u contact opnemen via voorzitter@bccn.nl of telefonisch 023-5714753

Fokken tijdens de Corona-crisis

Het volgende bericht is ontvangen van de Raad van Beheer

Beste heer, mevrouw, 

De afgelopen periode hebben wij je geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.

Aangepaste procedure registratie van pups
De afgelopen periode hebben wij onze dienstverlening van het chippen van pups en het afnemen van DNA aangepast. De fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in de regio. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer chippen de pups en nemen DNA af op een veilige en verantwoorde manier. Een groot dankjewel voor onze kynologenclubs die, zonder uitzondering, bereid zijn om ons hierbij te helpen!

We realiseren ons dat de aangepaste procedure een extra inspanning vraagt van zowel onze eigen organisatie en medewerkers als van onze fokkers. Gelukkig hebben wij gemerkt dat het overgrote deel van onze fokkers begrip heeft voor de situatie. Zij waarderen het dat wij alles in het werk stellen om onze dienstverlening voor onze fokkers op een veilige en verantwoorde manier te continueren.
Wij ontvingen regelmatig mooie bedankjes en complimenten per post of per mail van fokkers die op locatie geweest waren. Dat waarderen wij zeer.  

Andersom willen wij ook graag onze fokkers bedanken voor de prettige manier waarop de samenwerking verloopt. De fokkers zijn mooi op tijd waardoor men rustig en op volgorde van afspraak kan werken. De pups zitten in schone benches en zijn duidelijk gemarkeerd met de volgorde en namen voor de registratie. Daardoor is de belasting voor de pups minimaal en kan er efficiënt gewerkt worden.


We krijgen veel signalen dat er een sterke stijging is van de vraag naar pups. Dat horen we van fokkers, maar zien we ook terug in onze website- en Google-statistieken. Het aandeel zoekers naar pups op onze website die vervolgens doorklikken naar rasverenigingen is de afgelopen periode ruim 2x zo hoog als normaal. Ook de pupinfo van veel rasverenigingen draaien overuren.

De keuze wordt nu echter voor sommige fokkers beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is de keuze beperkt of zelfs onmogelijk waar het gaat om de inzet van reuen uit buitenland. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken niet of moeilijker plaatsvinden.
Ook de kennismaking met de pupkopers zorgt voor een extra uitdaging. Zijn de kopers geen impulskopers? En hoe gaat het met de pups als iedereen straks weer aan het werk is? Ligt dan verlatingsangst op de loer?
Dat moet je als verantwoorde fokker wel bespreekbaar maken, daarover adviezen meegeven en het is nu extra belangrijk om de goede keuzes te maken in de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.
Ook het socialiseren van je pups is nu anders dan gebruikelijk. Dan is het goed om te weten dat in deze crisistijd de vraag naar verantwoord gefokte pups enorm is toegenomen.  

Over het socialiseren tijdens de Corona-crisis verscheen een column van het magazine Onze Hond:
https://www.onzehond.nl/gedrag-en-opvoeding/puppy-opvoeden-en-socialiseren-ook-tijdens-de-coronacrisis/

Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er een uitgebreide blog van Dogzine: https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/fokken-de-crisis-doen-niet-doen

De keuze om wel of geen nestje te fokken en op welk moment is altijd een persoonlijke keuze van de fokker.
Mocht je als fokker daar vragen over hebben of over van gedachten willen wisselen dan kun je terecht bij je rasvereniging en staan de ‘fokkers helpen fokkers’ klaar om je te ondersteunen waar nodig. Je vind de gegevens van ‘fokkers helpen fokkers’ in je fokkersaccount op onze website.  
Je kunt ook altijd contact opnemen met de  buitendienstmedewerker van je rayon. Heb je de gegevens niet meer? Bel ons dan voor zijn/haar telefoonnummer 020 664 44 71. 

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer
Rony Doedijns
Directeur


Dankjewel aan de fokkers voor deze fijne samenwerking!

Raad van Beheer

ECVO-OOGONDERZOEK STOPGEZET

In verband met het Coronavirus worden de ECVO-oogonderzoeken tot 1 juni aanstaande niet meer uitgevoerd, zo maakte het ECVO-panel op 24 maart bekend. Alleen in zeer dringende gevallen kan men contact opnemen met één van de oogartsen om te overleggen.
De dierenarts-oogarts kan helaas niet thuiswerken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de 1,5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid achtte men het dan ook noodzakelijk om contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig te annuleren.

CBCA

de wedstrijden Agility voor 2020 zijn bekend,
Klik hier voor meer details

Facturen

De rekeningen voor het lidmaatschap waarbij een emailadres bekend is zijn nu verzonden.
Dus graag even de spam map controleren.
De rekeningen waarbij geen emailadres bekend is worden deze week per post gestuurd.
Incasso zal plaatsvinden in de derde week van januari.
Nico van Schooneveld

Beste leden,

Over enkele weken zullen de rekeningen worden verzonden.
De rekeningen worden verzonden naar een email adres indien dit bij BCCN bekend is.
Om te vermijden dat de rekening niet aankomt omdat het emailadres onjuist is wordt eerst een email verzonden ter controle.
Ik wil u verzoeken om indien u aan het einde van deze week geen email heeft ontvangen even uw spammap te controleren.
Bij leden waarbij het email adres niet juist is zal de rekening aan het lid worden verzonden per gewone post.

BCCN gebruikt voor diverse doeleinden verschillende email adressen.
Om te voorkomen dat email van BCCN in de spam terecht komt wil ik u verzoeken om in uw email programma aan te geven dat alle email van het domein BCCN als veilig kunnen worden beschouwd.

Door de achterstand in de administratie in de jaren van 2015 t/m 2019 zijn deze jaren verwerkt in een pakket dat bedrijfsmatig gebruikt wordt.
Om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van dit pakket wordt er op dit moment gewerkt aan de overgang van de administratie naar het administratie pakket wat door de vereniging in het verleden werd gebruikt.
Bij de overgang naar een nieuw pakket kunnen er, hoe zorgvuldig dit ook gedaan wordt, fouten optreden.
Ik bied u bij voorbaat mij excuses aan voor eventuele onjuistheden en verzoek u mij onjuistheden (misschien nogmaals) te willen melden via ledenadm@bccn.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ontwikkelingen in de epilepsieproblematiek

De informatie die bij de Border Collie Club Nederland (BCCN) bekend is over genetische afwijkingen zoals epilepsie bij de Border Collies is ontoereikend om te gebruiken voor onderzoek. Dit heeft een aantal redenen zoals o.a.:

 • In de gesprekken met dr. Paul Mandigers (Veterinaire Neurologie, Universiteit Utrecht) is gebleken dat het aantal bij hem bekende meldingen hoger is dan het aantal dat bekend is bij de BCCN. Bij hem komen namelijk ook meldingen binnen van eigenaren van epilepsie-leiders die geen lid zijn van de BCCN. Paul Mandigers mag zijn informatie niet delen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG);
 • Sommige eigenaren willen de informatie over hun honden niet openbaar maken;
 • Doordat er geen grenzen meer zijn kunnen Nederlandse Border Collies ook in het buitenland worden gebruikt om te fokken en buitenlandse Border Collies in Nederland;
 • Het aantal Nederlandse Border Collies maakt maar een klein deel uit van de wereld populatie;
 • Veel landen hebben ook al een meldpunt maar dit zorgt er wel voor dat de informatie versnipperd is.

Hierdoor ontstond het idee om een aparte organisatie op te richten om op deze wijze iedereen de mogelijkheid te bieden om een melding te doen zodat alle meldingen op één plaats terecht komen.
Maar een idee alleen is niet genoeg. Medische expertise en expertise op het gebied van gegevensverwerking zijn een belangrijke voorwaarde om het ook te kunnen uitvoeren.
Medische expertise is gevonden in de persoon van Paul Mandigers, de autoriteit op het gebied van Epilepsie bij honden en lid van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren, die het doel graag wil ondersteunen als wetenschappelijk adviseur en in een gesprek met Teun van den Dool die de grootste database van registratiegegevens van het ras Border Collie heeft gecreëerd en daarbij dus een schat aan informatie en de kennis bezit en die zeer bedreven in het uitvoeren van statistische en (populatie-)genetische berekeningen, bleek ook deze het initiatief enthousiast te willen ondersteunen.
Inmiddels is op initiatief van BCCN de Stichting Onderzoek Gezondheid Border Collies (SOGBC) opgericht en daarme ook Meldpunt Epilepsie Border Collies. De stichting heeft tot doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen met betrekking tot alle gezondheidsaspecten en hierover advies te geven. De ambitie is het ontwikkelen van een kenniscentrum.
Meer informatie kunt u vinden op www.sogbc.nl

Het Meldpunt Epilepsie Border Collies is een centrale plaats waar door een ieder een melding kan worden gedaan.
Iedereen, lid of geen lid, kan een melding doen die op verzoek vertrouwelijk wordt behandeld en ook kunnen meldingen van buitenlandse Border Collies worden gedaan.
Wilt u meer informatie of wilt u een melding doen dan kan dat op www.sogbc.nl
Zonder de steun van Paul Mandigers en Teun van den Dool was het niet mogelijk geweest dit initiatief te nemen en uit te voeren.
Het is niet allemaal goed nieuws. Het verzamelen van gegevens en de mogelijkheid om hieruit informatie te krijgen die behulpzaam is bij de bestrijding van epilepsie kan nooit een DNA test vervangen die vooraf kan bepalen of er een risico is op bijvoorbeeld epilepsie, of andere gezondheidsrisico’s.
Daarom zal de stichting zich ook inzetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze risico’s.

U kunt een bijdrage doen via vriendendiergeneeskunde.nl.

NAW-gegevens gestolen bij Raad van Beheer

Wij kregen van de Raad van Beheer het bericht dat er een security incident heeft plaatsgevonden waarbij de, bij de Raad bekende, NAW-gegevens in verkeerde handen is terecht gekomen.
Wanneer u te maken heeft gehad met de Raad van Beheer en uw NAW-gegevens bekend zijn, dan is het mogelijk dat het ook uw gegevens betreft.
Meer informatie bij de Raad van Beheer zelf.

Eindstand BCCN Agility Club Kampioen 2019

Namens de BCCN van harte gefeliciteerd en we zijn trots op onze kampioenen!

Onze clubkampioenen Agility
2de graad: Annika de Jong met Nice of you to come bye Aisa
3de graad: Serv Godschalk met June

Puntenlijsten:

Beste leden,

In mijn garage vond ik nog enige dozen met pakketten die konden worden gekocht om het onderzoek naar epilepsie te ondersteunen.
In 2019 is er slechts 1 bestelling geweest.
Na de dozen een aantal keren te hebben verplaatst heb ik gezocht naar een manier om de pakketten toch nuttig te maken.
Hierbij is er een sponsor gevonden die de pakketten wil overnemen maar deze ter beschikking stellen aan de leden van BCCN.
Leden kunnen opgeven of zij een gratis pakket wensen , deze leden kunnen dat opgeven via cfh@bccn.nl onder vermelding van het lidnummer.
De verzending gaat op basis van binnenkomst email en op basis van op=op
De schatting is dat er ca 80 pakketten beschikbaar zijn.
De opbrengst van de pakketten gaat volgens afspraak naar het onderzoek van Paul Mandigers.
Leden die ook een nog een bijdrage willen doen kunnen dit doen via vriendendiergeneeskunde

Beste leden,

Ondanks de verschillende emails , brieven en meldingen op de website en facebook zijn er toch nog een aantal leden die hun lidmaatschap nog niet hebben voldaan.
Dit heeft tot gevolg dat ik ca 50 leden van de ledenlijst heb afgevoerd.
Deze leden hadden al 4 jaar hun lidmaatschap niet voldaan.
De overige leden , waarvan sommigen met een achterstand van 3 jaar,heb ik nogmaals een overzicht per email gezonden en voor een aantal per post.
Ik wil u dringend verzoeken om uw bij het controleren van uw email ook even de spammap na te zien of de verzonden email daarin is opgenomen.
Dit is overigens het laatste overzicht wat ik zal verzenden.
Indien deze leden voor 10-11-2019 niet hebben voldaan en ook geen contact hebben opgenomen dan zal ik aannemen dat zij hun lidmaatschap wensen te beeindigen en ze ook afvoeren van de ledenlijst.
Deze leden zullen ook de volgende BCN niet meer ontvangen.
Ik zal de leden die de kosten voor de advertentie in BCN nog niet voldaan hebben niet van de ledenlijst verwijderen maar wil wel verzoeken deze alsnog te voldoen.
Indien u twijfelt of u een achterstand of andere vragen heeft dan kunt u mij bereiken op 023-5714753 of via .

Met vriendelijke groet,

Nico van Schooneveld
tel 023-5714753

Continental

Het is gebleken dat er een belangrijk moment nog niet op de website is vermeld.
Het betreft de Continental 2019 waarbij Serge van de Zweep de eerste plaats heeft behaald met Mac en de 3e plaats met Llanfarian Jenny.
Om het succes compleet te maken heeft Susanne Lejuez de 7e plaats behaald met Eryn.

Het bestuur wil beide en hun honden feliciteren met hun geweldige prestatie.

Bron

Nico van Schooneveld

NK

Ook niet onvermeld mag blijven de uitkomst van de NK Promotie Finalisten.

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Bet
 2. Paul Kok met Katniss Oet Roege Bos
 3. Will Schellekens met Rigo

Bron

Nico van Schooneveld

Aanmelden keuring/aanlegtest

Er is inmiddels weer een mogelijkheid voor de aanlegtest en keuring exterieur.
Om te zorgen dat de wachttijden niet zo lang meer zijn gaat de aanmelding iets anders.

 • Het maximale aantal bc’s voor een keuring/aanlegtest is 8 per keer.
 • U kunt zich opgeven voor een keuring/aanlegtest en zodra er 8 deelnemers zijn dan zal er een datum worden bepaald.
 • Indien er drie maanden minder zijn dan 8 deelnemers dan zal er ongeacht het aantal deelnemers toch een keuring/aanlegtest worden gehouden.

Hierdoor zullen de wachttijden worden verminderd en wordt de voortgang beter gewaarborgd.

De eerstvolgende keuring vindt plaats eind augustus / begin september. Locatie wordt nog bepaald.

U kunt zich aanmelden via het formulier.

CFH

Eikenprocessierups, symptomen & behandeling

Symptomen
Er ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het slijmvlies in de bek. De tong kan gaan zwellen en er kunnen blaren ontstaan. De dieren krijgen veel jeuk, gaan speekselen en kunnen moeite met slikken krijgen. Vaak raken ook de ogen ontstoken. Daarnaast kunnen ze diarree en koorts krijgen. Huidklachten zoals rode bultjes met jeuk bij mensen zijn zeldzaam doordat dieren een vacht hebben. Maar de huidklachten komen zeker voor.
Niet aangelijnde honden die spelenderwijs nesten in hun bek nemen kunnen gevaar
lopen. Bij katten wordt het zelden gezien omdat deze dieren niet zo snel een nest in hun bek zullen nemen. De verschijnselen ontstaan vaak acuut tot hooguit binnen enkele uren.

Behandeling
Het is belangrijk als u enkele van bovenstaande verschijnselen bij uw huisdier ziet en het komt mogelijk door de processierups, om dan de bek meteen te spoelen om de brandharen te verwijderen. Draag hierbij handschoenen zodat u zelf geen irritatie op uw huid krijgt. Neem contact op met de kliniek zodat er een injectie kan worden gegeven tegen de allergische reactie opdat de verschijnselen zo snel mogelijk verdwijnen en niet erger gaan worden.

Meer informatie: volledig artikel.

OPROEP: ben jij die redacteur/schrijver met verstand van Border Collies en/of de BCCN die wij zoeken?

We willen structureel, informatief, uitgebreid en neutraal voorlichting geven over ons mooie ras en alles wat erbij hoort. Help jij ons er samen wat moois van maken? Onze website is leuk maar ik, uw webmaster zelf, is niet blij met de structuur wanneer het gaat om; zoeken naar en structureel weergeven van informatie. Dat is de bedoeling van dit project. Naast dit soort informatie willen we voor: nieuwe pupkopers/eigenaren/fokkers/etc. checklists maken: simpele stappenplannen voor beginners Zoals bijvoorbeeld: checklist wanneer je een nestje wil, welke stappen moet je nemen om aan een wedstrijd mee doen, hoe voer je een hond uit het buitenland in, wat moet ik doen om een buitenlandse reu te gebruiken, etc. Veel informatie is reeds beschikbaar maar moeilijk te vinden.

Enkele maanden geleden heb ik een zogenaamde wiki opgezet: wiki.bccn.nl. Wiki kent u wellicht wel van wikipedia. Op eenzelfde manier willen we alle informatie over de Border Collie en de BCCN op gaan bouwen. Met het kleine aantal vrijwilligers die we nu hebben is dat nauwelijks te doen.

We zoeken dus mensen die zich graag willen inzetten voor de voorlichting over de Border Collie en de club. Als je goed kan schrijven is dat meegenomen uiteraard maar goede onderzoekers zijn ook nodig.
Bij een wiki werk je samen aan de site. Je stuurt dus geen stukjes en/of foto’s in, je werkt in de site zelf. De redacteuren en de eindredacteur zorgen er dus samen voor dat iedereen alles over de Border Collie, en alles wat er bij Border Collies kijken komt, terug kan vinden. Een wiki gaat overigens over feiten, persoonlijke meningen horen daar niet thuis.

Lijkt het je leuk? Heb je informatie die je kwijt wilt? Heb je ideeën wat voor de inhoud? Wil je wat meer informatie? Neem contact op met en/of .

wiki.bccn.nl

Update over DNA-Testen

In BCN nr 3/2019 mochten wij dankbaar het artikel: “Update over DNA-Testen” plaatsen van Dr. Viola Hebeler, januari 2019. Vertaald door Koos Groenedijk.
“Dit artikel geeft een beeld van de huidige status van genen testen voor ISDS Border Collies aan de hand van een representatieve steekproef.”
Met haar toestemming mogen we het op de site plaatsen. Wij danken haar hier natuurlijk hartelijk voor.

Download hier het artikel: Update over DNA – Testen.

NL Team CSC2019

Het EK team wat Nederland gaat vertegenwoordigen op de Continental in Duitsland bestaat uit:

 1. Serge van der Zweep met Mac (Teamcaptain)
 2. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 3. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 4. Wil Schellekens met Stacey
 5. Roy Terpstra met Sky the Big Saren
 6. John Pluta met Greifental Nick
 7. Susanne Lejuez met Eryn
 8. Susanne Lejuez met Gain
 9. (1ste reserve) Ron Snoeck met Conquest Mossie
 10. (2de reserve) Erika van de Ham met Moss

Heel veel succes!

Kampioenen seizoen 2018-2019

Clubkampioen seizoen 2018-2019

Serge van der Zweep met Mac

Beste vrouwelijke handler seizoen 2018-2019

Susanne Lejuez met Eryn

Van harte!

NK finale 2019

Uitslag NK finale 2019 Alphen ad Maas:

 1. Serge van der Zweep met Mac
 2. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 3. John Pluta met Greifental Nick

Van harte!

Uitslag NK finale Raar 2018

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 2. Susanne Lejuez met Eryn
 3. Serge van der Zweep met Mac

Beste shed: Susanne Lejuez

Clubkampioen seizoen 2017-2018:
Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet

Beste vrouwelijke handler seizoen 2017-2018:
Susanne Lejuez

Uitslag.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie
neerleggen
om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de
overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop,
wanneer, waar
en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar
voorleggen
aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn,
dus a.u.b.
even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

Commissie Fokkerij & Hondenregistratie