Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Epilepsie bij de Border Collie

Ontwikkelingen in de epilepsieproblematiek

De informatie die bij de Border Collie Club Nederland (BCCN) bekend is over genetische afwijkingen zoals epilepsie bij de Border Collies is ontoereikend om te gebruiken voor onderzoek. Dit heeft een aantal redenen zoals o.a.:

  • In de gesprekken met dr. Paul Mandigers (Veterinaire Neurologie, Universiteit Utrecht) is gebleken dat het aantal bij hem bekende meldingen hoger is dan het aantal dat bekend is bij de BCCN. Bij hem komen namelijk ook meldingen binnen van eigenaren van epilepsie-leiders die geen lid zijn van de BCCN. Paul Mandigers mag zijn informatie niet delen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG);
  • Sommige eigenaren willen de informatie over hun honden niet openbaar maken;
  • Doordat er geen grenzen meer zijn kunnen Nederlandse Border Collies ook in het buitenland worden gebruikt om te fokken en buitenlandse Border Collies in Nederland;
  • Het aantal Nederlandse Border Collies maakt maar een klein deel uit van de wereld populatie;
  • Veel landen hebben ook al een meldpunt maar dit zorgt er wel voor dat de informatie versnipperd is.

Hierdoor ontstond het idee om een aparte organisatie op te richten om op deze wijze iedereen de mogelijkheid te bieden om een melding te doen zodat alle meldingen op één plaats terecht komen.
Maar een idee alleen is niet genoeg. Medische expertise en expertise op het gebied van gegevensverwerking zijn een belangrijke voorwaarde om het ook te kunnen uitvoeren.
Medische expertise is gevonden in de persoon van Paul Mandigers, de autoriteit op het gebied van Epilepsie bij honden en lid van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren, die het doel graag wil ondersteunen als wetenschappelijk adviseur en in een gesprek met Teun van den Dool die de grootste database van registratiegegevens van het ras Border Collie heeft gecreëerd en daarbij dus een schat aan informatie en de kennis bezit en die zeer bedreven in het uitvoeren van statistische en (populatie-)genetische berekeningen, bleek ook deze het initiatief enthousiast te willen ondersteunen.
Inmiddels is op initiatief van BCCN de Stichting Onderzoek Gezondheid Border Collies (SOGBC) opgericht en daarme ook Meldpunt Epilepsie Border Collies. De stichting heeft tot doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen met betrekking tot alle gezondheidsaspecten en hierover advies te geven. De ambitie is het ontwikkelen van een kenniscentrum.
Meer informatie kunt u vinden op www.sogbc.nl

Het Meldpunt Epilepsie Border Collies is een centrale plaats waar door een ieder een melding kan worden gedaan.
Iedereen, lid of geen lid, kan een melding doen die op verzoek vertrouwelijk wordt behandeld en ook kunnen meldingen van buitenlandse Border Collies worden gedaan.
Wilt u meer informatie of wilt u een melding doen dan kan dat op www.sogbc.nl
Zonder de steun van Paul Mandigers en Teun van den Dool was het niet mogelijk geweest dit initiatief te nemen en uit te voeren.
Het is niet allemaal goed nieuws. Het verzamelen van gegevens en de mogelijkheid om hieruit informatie te krijgen die behulpzaam is bij de bestrijding van epilepsie kan nooit een DNA test vervangen die vooraf kan bepalen of er een risico is op bijvoorbeeld epilepsie, of andere gezondheidsrisico’s.
Daarom zal de stichting zich ook inzetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze risico’s.

U kunt een bijdrage doen via vriendendiergeneeskunde.nl.

Dat epilepsie een probleem bij de Border Collie aan het worden is, dat is een bekend gegeven ondertussen. Vandaar juist voor deze aandoening een aparte pagina waar de bij de BCCN bekende (publiceerbare) informatie beschikbaar gesteld wordt.
Heeft u aanvullingen, stuur deze dan a.u.b. naar de CFH-commissie: cfh@bccn.nl.

Advies Paul Mandigers aanpak epilepsie bij Border Collies

Advies Paul Mandigers 2 november 2018: AdviesPaulMandigers.pdf.

Oproep Epilepsie eigenaren honden met epilepsie

Voor de registratie en onze inspanningen, om epilepsie bij de Border Collie te bestrijden, moeten we helaas de hulp van de eigenaren van Border Collies met epilepsie inschakelen. Helaas moeten we u belasten met het aanmelden van uw hondje als zijnde lijder van primaire epilepsie. Zonder akkoord van de eigenaar mag de BCCN wettelijk gezien niks registreren en zeker niet publiceren op onze openbare epilepsielijst.
Wij hebben uw hulp dus hard nodig.

Voor een vermelding zijn wij volgens de reglementen verplicht alleen nieuwe aanmeldingen aan te nemen waarbij een specialist de diagnose gedaan heeft. Een specialist op het gebied van epilepsie bij Border Collies is Paul Mandigers. Voeg bij uw aanmelding de diagnose toe a.u.b.

Heeft u een border collie, met stamboom, die lijdt aan epilepsie? Dan vragen wij u om dit bij ons te melden. Dit kunt u doen via mailadres: cfh@bccn.nl. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Met vriendelijke groet,
De CFH commissie (Commissie Fokkerij en Hondenregistratie)

Uw hulp gevraagd: Enquête Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: “Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken”. Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN

Presentatie Dr. Paul Mandigers

Dr. Paul Mandigers is zo vriendelijk geweest oms ons de slides van zijn presentatie beschikbaar te laten stellen.
Dr. Paul Mandigers – Epilepsie bij de Border Collie

Lijst met aanmeldingen lijders

Tools NHSB & gezondheidsgegevens

De RvB heeft de volgende online tools beschikbaar gesteld, helaas vermeld de Raad niets over epilepsie: